28+2 / V / Staying Inside
V / Holz, 16 Fenster, Farbe / 240 x 320 x 420 cm